Tuesday, August 20, 2019
Home / Οικολογία / Διάφορα Θέματα / Νερό και Πλανήτης Γη

Νερό και Πλανήτης Γη

Παρότι ο πλανήτης μας καλύπτεται κατά 70% από νερό, μόλις το 3% είναι γλυκό. Οι μεγαλύτερες ποσότητες αυτού του γλυκού νερού είναι στους πόλους με τη μορφή πάγων ή βρίσκονται κάτω από τη γη σε υπόγειες φυσικές δεξαμενές.
Τελικά μόνο το 1% του νερού βρίσκεται σε λίμνες και ποτάμια και είναι αυτό που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος για τις ανάγκες του.

 

Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ

Σήμερα στη Γη κατοικούν 6,4 δισ. άνθρωποι (αριθμός διπλάσιος από ότι το 1960) Υπολογίζεται ότι το 2050 ο πληθυσμός θα παρουσιάσει αύξηση της τάξεως του 45% και θα ανέλθει σε 9,3 δισ. Την ίδια χρονιά ο πληθυσμός της Ινδίας θα έχει αυξηθεί κατά 50% σε σχέση με σήμερα, ενώ η αντίστοιχη αύξηση στον πληθυσμό της Κίνας θα κυμαίνεται σε ποσοστό 11%. Σε 46 χρόνια από τώρα το πολυπληθέστερο κράτος στον πλανήτη θα είναι η Ινδία με 1,6 δισ.
Το 2000, 508.000.000 άνθρωποι ζούσαν σε περιοχές με σοβαρή ανεπάρκεια νερού. Το 2025 ο αριθμός αυτός θα εξαπλασιαστεί αγγίζοντας τα 3 δισ. ανθρώπους σε 48 χώρες με πρόβλημα λειψυδρίας. Και το 2050, 4,2 δισ. άνθρωποι (πάνω από το 45% του παγκόσμιου πληθυσμού) δεν θα έχουν ούτε την απαιτούμενη ποσότητα νερού (50 λίτρα την ημέρα) για να ζήσουν.

 

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΝΕΡΟ

Ενώ τα τελευταία 70 χρόνια ο πληθυσμός της Γης έχει τριπλασιαστεί η κατανάλωση νερού έχει εξαπλασιαστεί. Και μάλιστα κατά έναν παράλογο τρόπο. Μόνο το 50% του πόσιμου νερού καταναλώνεται ετησίως για να καλύψει τις ανάγκες του ανθρώπου για κατανάλωση ύδατος. Το ένα τρίτο του υπόλοιπου 50% καταναλώνεται σε αγροτικές καλλιέργειες και ένα μεγάλο ποσοστό απλώς σπαταλιέται, χωρίς να διοχετεύεται η χρήση του σε συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Το 2025 οι ανάγκες μας σε πόσιμο νερό θα αυξηθούν και θα ανέλθουν στο 70% του διαθέσιμου πόσιμου ύδατος.
Ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας (WHO) υπολογίζει ότι 1,1 δισεκατομμύριο άνθρωποι (δηλαδή ένας στους έξι) δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, ενώ 2,4 δισεκατομμύρια δεν απολαμβάνουν ασφαλούς ατομικής υγιεινής. Και εδώ τα παιδιά πληρώνουν το τίμημα, καθώς από τα 3,4 εκατομμύρια ανθρώπους που πεθαίνουν κάθε χρόνο λόγω έλλειψης νερού και ατομικής υγιεινής, το 40% είναι παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών. Ασθένειες που θα μπορούσαν να προληφθούν σχετιζόμενες με το νερό ευθύνονται για τον θάνατο 10.000-20.000 ανθρώπων ημερησίως.
Στις αναπτυσσόμενες χώρες το 90-95% των βιομηχανικών αποβλήτων  απορρίπτεται σε υδάτινους χώρους μολύνοντας το νερό. Οι τεχνολογικές λύσεις είναι λίγες και ακριβές. Το αφαλατομένο νερό ικανοποιεί σήμερα μόνο το 1,1% του πληθυσμού.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Η Υπηρεσία Υδρευσης είναι αρμόδια για την εκτέλεση κάθε έργου επεκτάσεως, βελτιώσεως και συντηρήσεως ολόκληρου του δικτύου ύδρευσης και των δεξαμενών ύδρευσης, ώστε να καλύπτονται επαρκώς οι ανάγκες της πόλης σε πόσιμο νερό. Επίσης είναι αρμόδια για τις παροχές της ύδρευσης.
Η υδροδότηση της πόλης γίνεται από ένα σύνολο 40 Γεωτρήσεων.
Οι δεξαμενές ύδρευσης έχουν χωρητικότητα 24.000 μ3 νερού.
Το συνολικό μήκος του δικτύου Υδρευσης είναι περίπου 250 Km, τα οποία κάθε χρόνο αυξάνονται με την προσθηκη νέων τμημάτων δικτύου.

Το δίκτυο υδρευσης είναι διασυνδεδεμένο με τα δίκτυα του Δ. Ιαλυσού και του Δ. Καλλιθέας, τα οποία στις περιπτώσεις ανάγκης (καλοκαιρινή σαιζόν) μπορούν να τροφοδοτηθούν.
– Πελάτες Υδρευσης (Υδρόμετρα): 35.000
– Μήκος Αγωγών: 250 km περίπου
– Ετήσια παραγωγή νερού: 11.000.000 m3 περίπου
Η Υπηρεσία Υδρευσης σε συνεργασία με το Χημείο της επιχείρησης είναι αρμόδια για τον διαρκή έλεγχο της ποιότητας του νερού και και την απολύμανση του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η ποιότητα του νερού ελέγχεται με τα πιο σύγχρονα μέσα από το Χημείο της επιχείρησης και όπου απαιτείται οι έλεγχοι γίνονται σε συνεργασία με πιστοποιημένους φορείς, Δημόσιους και ιδιωτικούς.

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

Οι υδατικοί πόροι των νησιών του Αιγαίου  είναι περιορισμένοι και αυτό οφείλεται στις εξής ιδιαιτερότητες:  α) χαμηλές ετήσιες βροχοπτώσεις, β) ανάγλυφο του εδάφους που δεν ευνοεί την διήθηση και προκαλεί μεγάλη επιφανειακή απορροή, γ) περιορισμένης έκτασης υπόγεια υδροφόρα στρώματα, δ) γεωλογική δομή από υδατοστεγούς σχηματισμούς και ε) γειτνίαση των υπόγειων υδροφορέων με τη θάλασσα με αποτέλεσμα την διείσδυση του αλμυρού νερού.

Η υποβάθμιση της ποιότητας των υδατικών πόρων στα νησιά έχει και αυτή τις ιδιαιτερότητές της που αφορούν τους εξής παράγοντες:
α) μη ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων,
β) σε μεγάλο βαθμό διείσδυση της θάλασσας στα υπόγεια υδροφόρα στρώματα,
γ) μικροί οικισμοί και εποχιακή αύξηση του πληθυσμού δημιουργώντας τοπικά προβλήματα από την παραγωγή και διάθεση των λυμάτων,
δ) ανεξέλεγκτες χωματερές και διάθεση λυμάτων,
ε) διάσπαρτες γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες μικρής δυναμικότητας,
στ) περιορισμένες βιομηχανικές μονάδες και όπου
υπάρχουν τοπικού ενδιαφέροντος,
ζ) περιορισμένη γεωργική παραγωγή, η οποία αναπτύσσεται σε ορισμένες μικρές περιοχές σε ορισμένα νησιά προκαλώντας τοπικά προβλήματα και η) ανταγωνισμός για την εξασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων.

 

ΜΕΤΡΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο πολύτιμος αυτός πόρος  « το νερό»  δεν είναι ανεξάντλητος. Η αυξανόμενη ζήτηση σε συνδυασμό με τη ξηρασία, την ρύπανση των υπογείων οριζόντων και την σπατάλη  που γίνεται για τις καθημερινές ανάγκες  καθιστούν την λήψη  άμεσων μέτρων ορθολογικής διαχείρισης με έμφαση στον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού και στην εξοικονόμιση του.

1. Έλεγχο της ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων σε λίμνες, ρυάκια,υγρότοπους, πηγές
2. Έλεγχο των παράνομων γεωτρήσεων και των αρδεύσεων
3. Εξοικονόμιση νερού με σχέδιο αναδιάρθωσης των καλλιεργειών της χώρας με προτεραιότητα στις περιοχές με προβλήματα υφαλμύρωσης των υδάτων
4. Εξοικονόμιση νερού από τα ποτίσματα των  δημόσιων πάρκων και ιδιωτικών κήπων με κατάλληλα εργαλεία (αυτόματος ποτισμός, χρήση επεξεργασμένου νερού από βιολογικούς σταθμούς)
5. Περιορισμός των απωλειών από υδροροές παλιών δικτύων και συστημάτων υδρεύσεως
6. Εξοικονόμιση από τις οικιακές χρήσεις ( ντούς, πλύσιμο πιάτων, πλύσιμο αυτοκινήτου, ρούχων,ποτίσματα κήπων κ.ά.

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ρόδου πιστεύει  ότι με αυτά τα μέτρα που όλοι πρέπει να πάρουμε σήμερα δεν στερούμεθα το νερό αλλά βοηθούν να μην το στερηθούμε στο μέλλον.

Πηγές: Αντωνόπουλος Βασίλης «Ποιότητα νερού και ρύπανση υδατικών πόρων» , ΔΕΥΑΡ,ΔΕΥΑΧ