Friday, May 24, 2019
Home / Συνέδρια / 20o Συνέδριο Φυσικό περιβάλλον- Φορείς διαχείρισης

20o Συνέδριο Φυσικό περιβάλλον- Φορείς διαχείρισης

Από τις 24-26 Οκτωβρίου 2008 διεξήχθει το 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Δικτύου των Οικολογικών Οργανώσεων της Ελλάδας, στην πόλη των Σερρών. Την Ρόδο εκπροσώπησε ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος με τον κ. Κουλούμπρη Μιχάλη και τον κ. Πάρι Παπαθεοδώρου.Το  θέμα του συνεδρίου ήταν,

« Φυσικό περιβάλλον – Φορείς Διαχείρισης -Δημόσια Διοίκηση ».

Τα πορίσματα του συνεδρίου συνοψίζονται ως εξής:

Η χώρα μας, ιδιαίτερα ευνοημένη από πλευράς φυσικών οικοσυστημάτων και τοπίων, σημειώνει σοβαρές αποτυχίες σ΄ότι αφορά την προστασία και διατήρηση τους λόγω μεγάλων νομοθετικών ελλειμμάτων και ακόμη μεγαλύτερων αδυναμιών εφαρμογής της υπάρχουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας, που εντείνονται στο πλαίσιο του κυρίαρχου μοντέλου ανάπτυξης που ευνοεί τη ραγδαία ανάλωση των φυσικών πόρων.

Τόσο οι εισηγήσεις όσο και η εμπειρία των οργανώσεων μελών του Δικτύου οδηγούν στη γενική διαπίστωση ότι, παρά την ίδρυση 27 Φορέων Διαχείρισης προστατευομένων περιοχών, η κατάσταση των φυσικών οικοτόπων της χώρας επιδεινώνεται από αιτίες  όπως οι πυρκαγιές, η υπερβόσκηση, το κυνήγι, η οικιστική επέκταση, η απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων, περιλαμβανομένων και τοξικών, η παράνομη αποψίλωση, η υλοποίηση αλόγιστων επεμβάσεων, όπως η εκτροπή μεγάλων ποταμών, η προώθηση μη αειφορικών επενδύσεων όπως τα γήπεδα γκόλφ, η επιβάρυνση από τη χρήση αγροχημικών.

Υπάρχουν σημαντικά νομοθετικά ελλείμματα : αρκετές από τις προστατευόμενες περιοχές δεν διαθέτουν ειδικό νομοθετικό καθεστώς

( ΚΥΑ ή π.δ.) παρ’ ότι τούτο είναι υποχρέωση της Πολιτείας, ενώ καμιά νομοθετική πρωτοβουλία δεν έχει αναληφθεί για να γίνουν θαλάσσια καταφύγια.

Οι Νομαρχιακές Υπηρεσίες περιβάλλοντος είναι ισχνές και αδύναμες, ενώ φαινόμενο συχνό είναι ο εκφοβισμός και η άσκηση πιέσεων στα στελέχη τους.

Η Δασική Υπηρεσία, ακρογωνιαίος λίθος κάθε πολιτικής προστασίας των οικοσυστημάτων, υφίσταται τα τελευταία χρόνια συστηματική απογύμνωση από μέσα, αρμοδιότητες και προσωπικό.

Οι Σύνεδροι του 20ου Συνεδρίου του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων εκτιμούμε ότι απόλυτη προτεραιότητα στο πλαίσιο σαφών χρονοδιαγραμμάτων πρέπει να δοθεί :

  1. Στην εντός έτους ολοκλήρωση των ειδικών νομοθεσιών για τις προστατευόμενες περιοχές με μορφή προεδρικών διαταγμάτων.
  2. Στην λήψη ουσιαστικών μέτρων για την ορατή βελτίωση του επιπέδου εφαρμογής  της νομοθεσίας, ιδίως στους τομείς διαχείρισης και καταπολέμησης της μόλυνσης υδατίνων σωμάτων, της καταπάτησης δημοσίων εκτάσεων, της ανάταξης καμένων περιοχών και υποβαθμισμένων λιμναίων οικοσυστημάτων.
  1. Στην προώθηση διακρατικών συμφωνιών για τη διασυνοριακή ρύπανση, με έμφαση στους διεθνείς ποταμούς Αξιό, Νέστο, Στρυμόνα, Έβρο καθώς και περιφερειακών συμφωνιών διακρατικής συνεργασίας φορεών Τ.Α, στα πρότυπα των « ευρωπεριοχών ».
  2. Στη δραστική βελτίωση της απορρόφησης περιβαλλοντικών κονδυλίων από τα ΚΠΣ.
  3. Την άμεση έστω και μερική χρηματοδότηση των Φορέων Διαχείρισης από τον κρατικό προϋπολογισμό, παροχή σ΄αυτούς δυνατότητας υλοποίησης των έργων με αυτοεπιστασία και μόνιμο προσωπικό.
  4. Στην αναδιοργάνωση και επαρκή στελέχωση της Δασικής Υπηρεσίας, των επιθεωρητών περιβάλλοντος, των Νομαρχιακών υπηρεσιών ελέγχου περιβάλλοντος.
  5. Στη νομοθέτηση ειδικής Εισαγγελίας περιβάλλοντος.
  6. Στην ουσιαστική ενίσχυση από την Πολιτεία των Φ.Δ. αστικών  στερεών και υγρών αποβλήτων, ώστε να παύσει η σοβαρή επιβάρυνση των οικοσυστημάτων από τις ανεξέλεγκτες απορρίψεις.
  7. Στην απόλυτη εφαρμογή της απαγόρευσης της θήρας στους οικοτόπους προτεραιότητας, στη λήψη μέτρων για την πάταξη της λαθραίας θήρας, την μείωση της κυνηγετικής περιόδου.

Πιστεύουμε ότι ο διάλογος διοίκησης και οργανώσεων των πολιτών, αλλά και η ενεργός συμμετοχή αυτών, με θεσμοθετημένους τρόπους, στη χάραξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής είναι αναγκαίοι όροι για την προαγωγή της προστασίας της φύσης και στην επίτευξη των στόχων εφαρμογής της νομοθεσίας.

Επαναλαμβάνουμε τέλος, το θεμελιώδες αίτημα μας για ίδρυση αυτοτελούς υπουργείου Περιβάλλοντος.

Η Ελληνική Φύση αποτελεί κεφάλαιο αναντικατάστατων βιολογικών, αισθητικών αλλά και οικονομικών, στο πλαίσιο της βιωσιμότητας αξιών.

Η προστασία της στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια αποτελεί ύψιστο δημόσιο συμφέρον της παρούσης και των επομένων γενεών. Δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή και αδράνεια.

ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ ΤΟΥ 20ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ.

ΣΕΡΡΕΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2008